ᠠᠯᠡᠰᠢᠨ ᠥᠬᠡᠷ ᠪᠤᠷᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠡ

    ᠪᠣᠷᠳᠤᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠂ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠷᠳᠤᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠤᠢᠩ ᠺᠧ ᠰᠢᠩ ᠡᠮ ᠢ 10 ᠺᠢᠯᠦᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 0.2 ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠲ᠋ᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠰᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠯᠬ᠎ᠡ ᠪᠣᠶ‍ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠴᠤᠭ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠤᠯᠳᠡᠬ᠃ 
    ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠶ‍ᠠᠵᠤ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠦ (ᠳᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢ 50 ᠡᠴᠡ 70 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ )ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠥᠬᠡᠷ  ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠴᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠪᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ  ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠷᠳᠤᠠᠠᠤ ᠣᠢᠶ‍ᠠᠰ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ15 ᠡᠴᠡ 20 ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠴᠠᠳᠬᠠᠬᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠠᠭᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 154
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠣ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠣ

ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ - ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ