ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ 》 ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠫᠫᠠᠷᠠᠲ ‍ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠣᠭ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ —— ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 366606424   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/4/28 8:56:32

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋