ᠠᠯᠠᠭᠬᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠢ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ —— ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠴᠤᠭᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 26210403   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/11/30 20:40:41

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋