ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠷᠬᠥᠯᠡᠭᠡ —— ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯᠲᠤ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 25116673   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/11/3 13:22:13

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋