ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ 《 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠢ 》 —— ᠰᠢᠦᠢ ᠮᠢᠩ ᡁᠢ᠂ ᠰᠢᠦᠢ ᠴᠸᠨ ᠨᠠᠷ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1005408   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2019/1/10 10:11:01

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋