ᠲᠠᠭᠤᠤ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
★ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
★ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
★ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠵᠤᠯᠠ ᠨᠠ‍ · ᠵᠤᠯᠠ
★ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ
★ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠶᠠᠷᠠᠨ
★ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
★ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠠᠭ
★ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠂ ᠴᠣᠠᠠᠰᠦ᠋ᠯᠳᠡ
★ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
★ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ · ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
★ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ
★ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠷ
★ᠮᠢᠨᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠲᠦ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
★ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠠ‍‍ᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
★ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
★ᠭᠣᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ
★ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠰᠦᠮᠡᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
★ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠰᠦᠮᠡᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ
ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
★ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷᠡᠯ
★ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
★ᠴᠢᠮ᠎ᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠣ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ
ᠡᠵᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠶᠤᠡᠲᠤᠨᠤᠮᠡᠯ
★ᠦᠢᠯᠡᠰᠴᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ‍ᠣ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠂ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠢ
★ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ

请稍候...
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠣᠣᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
★ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠨᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠮᠤᠷᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
★ᠡᠩᠬᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠡᠵᠢ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ
ᠵᠢᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠭᠡ‍ · ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠨᠠᠷ
★ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
★ᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠲᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ
★ᠰᠦᠨᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ ᠰᠠ‍ · ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠦ᠋ᠬᠡ
★ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠱᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠲᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠳᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ‍ ( ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ)
★ᠵᠢᠩᠴᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ᠂ ᠤᠳᠪᠠᠯᠴᠡᠴᠡᠭ
★ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠬᠣᠩᠬᠣᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠥᠮᠥᠷᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ