ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠵᠢᠮᠢᠰ
 • ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠢᠮᠢᠰ
 • ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠄ 0
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠄ 0
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠄ 0
ᠤᠶᠤᠡᠲᠤᠨᠤᠮᠡᠯ
ᠪᠦᠷᠢᠡᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ
ᠸᠴᠢᠷᠬᠤᠶᠠᠭ
ᠠᠶᠠᠷᠠᠨ
 • ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠠᠶᠠᠷᠠᠨ
 • ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠄ 0
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠄ 0
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠄ 1
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
 • ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
 • ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠄ 0
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠄ 0
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠄ 2
ᠰᠣᠨᠣᠷ
 • ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠣᠨᠣᠷ
 • ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠄ 0
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠄ 0
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠄ 1
ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠣᠳᠣᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
 ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠭᠣ‍ · ᠪᠠᠲᠤᠬᠤᠶᠠᠭ
ᠭᠡᠷᠡᠯᠮ᠎ᠠ
 • ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠭᠡᠷᠡᠯᠮ᠎ᠠ
 • ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠄ 0
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠄ 1
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠄ 9
ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ
ᠵᠢᠮᠢᠰ
 • ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠢᠮᠢᠰ
 • ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠄ 0
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠄ 0
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠄ 7
ᠨᠠ‍ · ᠵᠤᠯᠠ
 • ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠠ‍ · ᠵᠤᠯᠠ
 • ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠄ 0
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠄ 1
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠄ 14
ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
 • ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
 • ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠄ 0
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠄ 1
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠄ 26
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠤᠸᠠᠷ
请稍候...
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ‍ᠣᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢ ᠴᠢ‍ · ᠪᠦᠬᠡ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠷᠬᠦᠦ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠣᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ
ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠱᠢᠷᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠬᠣᠸᠠᠷ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠶᠣᠩᠡᠷᠡᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢ‍ · ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ
ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠬᠦᠭᠡᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ᠂ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ‍ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠶᠢᠴᠢ ᠪᠠ ...
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠷᠬᠦᠦ
ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨᠰᠤᠳᠤ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ
ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠰᠪᠠᠲᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ 
ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨ