ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠪᠠᠪᠣᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠳ᠋ᠠᠨᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠡᠾᠸ ᠶᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠠᠷᠠᠣᠨ ‍ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠨᠤᠭᠤᠡᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠣᠷᠠᠨ ᠲᠠᠡᠭᠨᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠤᠶᠤᠡᠽᠠᠡᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠤ
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠪᠥᠭᠲᠥᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠰᠢ‍ · ᠤᠷᠲᠤ
ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢ‍ · ᠤᠷᠲᠤ
ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠢ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠱᠣᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠡᠬᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠡ ᠳ᠋᠊ · ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠱᠠᠨᠵᠠ᠂ ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠺᠣᠨᠰᠸᠷᠲ 2 ᠠᠩᠭᠢ ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠮᠹᠥᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠺᠣᠨᠰᠸᠷᠲ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯ
ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠱᠢᠮᠢᠵ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢᠮᠹᠥᠨᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠹᠢ
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠮᠹᠥᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠺᠣᠨᠰᠸᠷᠲ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠ
ᠲᠣᠷᠭᠣᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠶᠤᠤ ᠶᠤᠤ ᠮᠠ
ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠤ
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠰᠥᠥᠬᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠢᠮᠢᠰ
ᠰᠸᠨᠳᠡᠷ ᠥᠬᠢᠨ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠰᠢᠯᠢᠭᠦᠰᠢᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠣᠪᠣᠭᠤᠷ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ
ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠭᠣᠣᠵᠢ ᠨᠠᠨᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪ · ᠰᠢᠷᠠᠪ
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠭᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠣᠲᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ

请稍候...
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠣᠮᠣᠭᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
请稍候...
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠣᠣᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
★ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠨᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠮᠤᠷᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
★ᠡᠩᠬᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠡᠵᠢ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ
ᠵᠢᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠭᠡ‍ · ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠨᠠᠷ
★ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
★ᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠲᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ
★ᠰᠦᠨᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ ᠰᠠ‍ · ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠦ᠋ᠬᠡ
★ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠱᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠲᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠳᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ‍ ( ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ)
★ᠵᠢᠩᠴᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ᠂ ᠤᠳᠪᠠᠯᠴᠡᠴᠡᠭ
★ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠬᠣᠩᠬᠣᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ
★ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠥᠮᠥᠷᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠥᠷ