ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 4398    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/4/3 13:20:00

         ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
                    ᠦᠭᠡ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠴᠢ‍ · ᠪᠤᠯᠠᠭ
                    ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ
 ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
 ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ
 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
 ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ
 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

 ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ
 ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ
 ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ
 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ
 ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ
 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ

 ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ ᠤᠶᠢᠳᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ
 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ
 ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠦ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ
 ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
 ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠦ ᠠᠪᠤ᠋ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ
 ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ