ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3668    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/2/8 9:52:45

         ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ
                  ᠦᠭᠡ ᠄ ᠨ‍ · ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ
                  ᠠᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠲ · ᠰᠸᠷᠠᠣᠳᠣ
                  ᠠ‍ · ᠲᠦᠮᠡᠨ᠍ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠯ · ᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡ ᠱᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠢᠯᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ
ᠬᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠶᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ
     ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠥᠪ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠪᠤᠴᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠦᠷᠡᠰ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡ ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ
ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ
ᠨᠦᠮᠵᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠮᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ
ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠰᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ
     ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠥᠪ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠪᠤᠴᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠦᠷᠡᠰ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠬᠢᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ
ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡ ᠢᠪᠢᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ
ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ
     ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠥᠪ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠪᠤᠴᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠦᠷᠡᠰ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
     ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ