ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3883    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/2/7 10:17:26

ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ
         ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠨᠽᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ
ᠮᠢᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ
ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠭ
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ
ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠭ

ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ
ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ
ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ

ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ
ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ
ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷ
ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠬᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷ
ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷ
ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠬᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷ
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ
ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠭ
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ