ᠵᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1180    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/7/25 9:39:43

 ᠵᠠ ᠬᠥᠢ
            ᠵᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ
            ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ
            ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠰᠢᠦ
            ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
 ᠵᠠ ᠬᠥᠢ
            ᠦᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ
            ᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ  
            ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠰᠢᠦ
            ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 ᠵᠠ ᠬᠦᠢ
            ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ  ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ
            ᠴᠢᠨᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠪᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠨᠤᠶ᠎ᠠ
            ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠰᠢᠦ
            ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 ᠵᠠ ᠬᠦᠢ
            ᠪᠣᠭᠤᠷᠦᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ
            ᠪᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠪᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠶ᠎ᠠ
            ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠰᠢᠦ
            ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 ᠵᠠ ᠬᠥᠢ
            ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ
            ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠶ᠎ᠠ
            ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠰᠢᠦ
            ᠥᠪᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠳ  ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 ᠵᠠ ᠬᠥᠢ
            ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ
            ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠪᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠶ᠎ᠠ
            ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠰᠢᠦ

           ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃


                   《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

                     ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ 》ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ