ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —  ᠲᠠᠭᠤᠤ (1012)

ᠳᠠᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 243
ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠣᠳᠣᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 239
ᠶᠢᠰᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠦᠢᠷᠡᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 265
ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠸᠯᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 250
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠸ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 347