ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —  ᠲᠠᠭᠤᠤ (1012)

ᠳᠠᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 264
ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠣᠳᠣᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 261
ᠶᠢᠰᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠦᠢᠷᠡᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 286
ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠸᠯᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 276
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠸ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 369