ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —  ᠲᠠᠭᠤᠤ (1012)

ᠬᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠦᠢᠷᠡᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠸᠯᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠴᠠ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠢᠯᠢ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲᠣᠯᠤᠨᠵᠢᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠬᠦᠦ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠣᠶᠤᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠠᠴᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠳᠠᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠳᠤᠭᠤ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠣᠳᠣᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠶᠢᠰᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠦᠢᠷᠡᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ(2) ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠸ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 0