ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —  ᠲᠠᠭᠤᠤ (3569)

ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠸᠴᠢᠷᠬᠤᠶᠠᠭ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 423
★ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 521
★ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠡ‍ · ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 462
★ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 457
★ᠦᠢᠯᠡᠰᠴᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ‍ᠣ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠂ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 536
★ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠣᠳᠣᠨᠪᠢᠮᠪᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 403
★ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠴᠢᠪᠡᠭᠮᠢᠳ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 462
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 823
ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠠᠪᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 785
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠ᠋ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 762
ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠯᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 745
ᠮᠥᠷᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 691
ᠡᠵᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 809
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠣᠳᠬᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 744