ᠰᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 452
ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 389
ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠦ ᠠᠶᠢᠰᠦᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 525
ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 394
ᠴᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 358
ᠲᠠᠴᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 434
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 375
ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 365
ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 319
ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 309
ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 417
ᠵᠦᠷᠢᠬᠦᠳ ᠵᠦᠷᠢᠬᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 392
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 347
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 322