ᠰᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 489
ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 404
ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠦ ᠠᠶᠢᠰᠦᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 542
ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 407
ᠴᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 375
ᠲᠠᠴᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 454
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 389
ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 381
ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 333
ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 325
ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 438
ᠵᠦᠷᠢᠬᠦᠳ ᠵᠦᠷᠢᠬᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 410
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 365
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 336