ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —  ᠲᠠᠭᠤᠤ (1052)

★ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲᠡᠭᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 527
★ᠬᠦᠦ ‍ᠢ‍ᠢ‍ᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 951
★ᠰᠠ‍‍ᠢ‍ᠢ‍ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 839
★ᠮᠡᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨᠣᠷᠪᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 877
★ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 896
★ᠬᠣᠩᠭᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨᠣᠷᠪᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 843
★ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 703
★ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 660