ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠢᠶᠠᠭᠣᠮᠪᠣ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 311
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠢᠶᠠᠭᠣᠮᠪᠣ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 344
ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠢᠶᠠᠭᠣᠮᠪᠣ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 378
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠡᠨᠳᠦᠠᠮᠤᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 347
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠳ᠋ · ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 320
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 327
Skit ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ Tsetse ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 313
Intro ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ BX ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 302