ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠢᠶᠠᠭᠣᠮᠪᠣ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 304
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠢᠶᠠᠭᠣᠮᠪᠣ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 330
ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠢᠶᠠᠭᠣᠮᠪᠣ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 371
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠡᠨᠳᠦᠠᠮᠤᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 343
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠳ᠋ · ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 318
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 320
Skit ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ Tsetse ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 307
Intro ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ BX ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 298