ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 565
ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 573
ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 523
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 507
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 537
ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 510
ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 490
ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 485
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 508
ᠲᠣᠷᠭᠣᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨ᠍ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 493
★ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 691
★ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠴᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 670
★ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 621