ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —  ᠲᠠᠭᠤᠤ (33152)

ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠷᠵᠢᠭᠠᠸ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 25
ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ ᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠷᠵᠢᠭᠠᠸ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 16
★ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠷᠵᠢᠭᠠᠸ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 15
★ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠯᠢᠩᠬᠤᠤ᠎ᠡ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 24
★ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠦᠦᠳᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 83
★ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠦᠦᠳᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 74
★ᠰᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠤᠶᠠᠭ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 84
★ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 61
★ᠴᠢᠨᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 54
★ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‍ᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 57
★ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 39
★ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 53
★ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠰ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 46
★ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 64