ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠲᠠᠭᠤᠤ  —   ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ( ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ )

ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠤᠷᠬᠤᠨ ᠫᠸᠷᠳᠠᠺᠡᠱᠸᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 384 ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/9/3