ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ  —   ᠵᠢᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠭᠡ‍ · ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠄ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠄ 2015 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠄ ᠭᠡ‍ · ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 4455 ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/8/23