ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠲᠠᠭᠤᠤ  —   ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠄ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠄ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 330 ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/9/22