ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠲᠠᠭᠤᠤ  —   ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ(2)

ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠄ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠄ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/9/22