ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠲᠠᠭᠤᠤ  —   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ(2)

ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠎᠎ᠮᠥᠩᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠄ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠄ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/9/22