ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠲᠠᠭᠤᠤ  —   ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢ

ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠄ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠄ 2012 ᠣᠨ ‍ᠣ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠭᠣᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 480 ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/10/14