ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠲᠠᠭᠤᠤ  —   ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠂ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠤ ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠄ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠄ 2008 ᠣᠨ ‍ᠣ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠄ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠄ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 462 ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/10/14