ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ

ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 1 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 756

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

       ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠩᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
       ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ 9 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠂  ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠷᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠂  ᠪᠠᠳᠮᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠂  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠦ ᠂  ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠂   ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠣᠷᠭᠢᠨ ᠂  ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃   ᠲᠡᠲᠡᠨᠡᠷ ᠴᠦᠮ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠂ ᠥᠪᠥᠷ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠴᠠ  ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ