ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠣᠳᠣᠨᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠣᠳᠣᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 3 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 4495

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

    ᠣᠳᠣᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠢᠯᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠰᠣᠪᠣᠳ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠲᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃  
  《ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ》᠂《ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢ》᠂《ᠠᠴᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠣᠮ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃