ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠵᠣᠷᠢᠭᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

ᠵᠣᠷᠢᠭᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 1 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 3357

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

 ᠵᠣᠷᠢᠭᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠ‍‍ᠢᠢᠮᠠᠭ ‍ᠣᠨ  ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣ ᠰᠣᠮᠣᠨ ‍ᠣ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃