ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 5 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 2279

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

          ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠂  ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠃  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ‍ᠢ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2015 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ》ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠤᠨ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠳ᠋ᠤ《ᠰᠢᠯᠤ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠤᠨ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠦᠨ 2015 ᠤᠨ ‍ᠦ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ》ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 2016 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ《 ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ》《ᠵᠡᠬᠦᠳᠤᠨ ᠴᠡᠡᠭᠭᠡᠷ ᠵᠠᠷᠤᠤᠨ》ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ《ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ 2017 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ》 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠤᠭᠠᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ《ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷᠢ》ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ  ᠠᠷᠠᠤᠨ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ‍ᠢ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃