ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠲᠠᠨᠲᠠᠷ

ᠲᠠᠨᠲᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 7 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 1651

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ‍ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠬᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠰᠢᠵᠡᠭᠡᠪᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠨᠲᠠᠷ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ 《ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠡᠳ 》᠂ 《 ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠤᠬᠤᠷ 》᠂ 《ᠴᠢ ᠪᠢᠲᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠤᠯᠡᠨ ‍ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃