ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠠᠳᠢᠰ

ᠠᠳᠢᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 1 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 2264

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

      ᠠᠲᠢᠰ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ‍ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠤᠭᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠤᠩ  ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠢᠶᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠬᠯᠢᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃
      2015 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠡᠮᠲᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ 《 ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠳ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷᠡᠪᠡ ᠃
      2015 ᠣᠨ᠂  2016 ᠤᠨ ‍ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠲᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠡ 》᠂ 《 ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠤᠰ  ᠣᠳᠣᠳ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ