ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦᠦ

ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 18 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 1638

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠬᠢᠡᠭᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠲᠤᠯ ᠰᠤᠮᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠡᠭᠭᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ᠃ 1985 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠳᠦ ᠠᠪᠤ᠋ ᠪᠤᠤ ᠹᠦ᠋ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠨᠲᠤᠳᠦ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠠᠡᠭᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2008 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠳᠦ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠡᠭᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠲᠤᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠲᠤᠨᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ‍ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ 2016 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ 》 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠷᠤᠺ ᠫᠣᠫ ‍ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠲᠤᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠲᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ‍ᠤᠨ 《 ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠱᠠᠭᠰᠢᠪᠠ 》 ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠡᠭᠭᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠤᠳᠦ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ 2008 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠡᠭᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ 《 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠡᠭᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ᠃ 《 ᠪᠠᠶᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 》᠂ 《 ᠴᠢᠮᠡᠭᠳᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠡᠭᠭᠠᠨ 》᠂ 《 ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠ 》᠂ 《 ᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃