ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ

ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 6 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 1625

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

     ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠠᠤᠰᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠡᠭᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠤᠠᠬᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠢᠲᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠲᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠦᠲᠤᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠲᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ‍ᠤᠨ 《ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ》ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ《ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ》ᠳ᠋ᠥ 《ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠳᠤ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ 》ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃