ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠢ‍ · ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ

ᠢ‍ · ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 4 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 1126

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

       ᠢ‍ · ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠠᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 《 ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ 》᠂ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠲᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠣᠮ 《 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦᠷ 》 ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ 《 ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ 》ᠭᠡᠬᠦ 188 ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2016 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 《 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃