ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠬᠠ‍ · ᠴᠢᠮᠠᠳ

ᠬᠠ‍ · ᠴᠢᠮᠠᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 2 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 1668

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

     ᠬᠠ‍ · ᠴᠢᠮᠠᠳ᠂ 1963 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠳᠣ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠳᠴᠣᠳ ᠣᠪᠣᠭᠳᠣ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠣᠭᠠᠨ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠵᠢᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠃
     ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠣᠭ᠌ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠨ᠂ 《 ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ 》᠂ 《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠨᠳᠠᠷᠢ 》᠂ 《 ᠣᠷᠣᠭ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ 》᠂ 《 ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ 》᠂ 《 ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ》᠂ 《 ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠨ 》᠂ 《 ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 》᠂ 《 ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 》 ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠦᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠣ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠦᠵᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ 》᠂ 《 ᠰᠣᠩᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠣᠯᠠ 》᠂ 《 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠰ 》᠂ 《 ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠮᠢᠨᠢ 》᠂ 《 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ 》 ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠣᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᡀ · ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠣ᠂ ᠲᠦ‍ · ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃