ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠬᠠ‍᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠᠪᠤᠯᠠᠭ

ᠬᠠ‍᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠᠪᠤᠯᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 10 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 1706

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

          ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠬᠠ‍ · ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠣᠳᠣ  ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ  ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ 《ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃ 《ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ 》᠂ 《 ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 《ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ 》᠂ 《 ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠲᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠂ 《ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ 》᠂ 《 ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤ 》᠂ 《 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ 》᠂ 《 ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠠᠴᠢ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃