ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠲ · ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ

ᠲ · ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 195 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 7 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 2114

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

     ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠦ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠲᠣᠸᠠᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1981 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠪᠣᠳᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ 》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ 250 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ 2222 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠦ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠨ 《 ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ 》 ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ 《 ᠪᠤᠲᠤᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1001
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 869
ᠣᠮᠣᠭᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 897
ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 949
ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 914
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1129
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1635

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ