ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 12 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 1 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 795

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

    ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠮᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠳᠬᠤᠨ ᠬᠦᠦ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ 》᠂ 《ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠰᠦᠯᠳᠡ 》ᠪᠡᠷ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤ᠋ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠨᠵᠧᠨ᠋ᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ 《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ 》ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠠᠪᠤ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠦ᠂ ᠤᠳᠤᠮᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ