ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠣ᠋ᠷᠣᠰᠢᠬᠤ

ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠣ᠋ᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 18 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 1 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 935

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

       ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠷᠣᠺ ᠫᠣᠫ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ‍ᠣ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ  ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠣ᠋ᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠢᠬᠢ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 24 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ‍ᠣ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠲᠠᠢ  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠣ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠩᠵᠡᠨ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ  ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ  ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ

 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢᠭᠡ  ᠮᠥᠷ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ‍ᠣ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ  ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠥᠨ ᠶᠤᠮ ᠃  ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠺᠢᠲ᠋ᠤᠨ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠂  ᠬᠤᠷᠲᠦ ᠭᠡᠳ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ  ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

LoveSongs ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠣ᠋ᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 671