ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 40 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 1 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 844

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

        ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠨ᠊ · ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠬᠦᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ《ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠩ》ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠬᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ 2010 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ 》ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃《 ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ 》᠂《 ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠣᠯᠠᠳᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ 》᠂《 ᠬᠣᠵᠢᠭᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ 》᠂《 ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ 》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 647

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ