ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠳ᠋ · ᠤᠶᠤᠨᠳᠦ᠋ᠯᠬᠢᠭᠦᠷ

ᠳ᠋ · ᠤᠶᠤᠨᠳᠦ᠋ᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 72 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 3 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 366

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

     ᠳ᠋ · ᠤᠶᠤᠨᠳᠦ᠋ᠯᠬᠢᠭᠦᠷ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳ᠋ · ᠤᠶᠤᠨᠳᠦ᠋ᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠃ 1989 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ 13 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠷᠳ‍ᠠ‍ᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ》ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲ‍ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠲᠠᠺᠨᠤᠷᠢ  ᠰᠢᠮᠢᠵᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳ᠋ · ᠤᠶᠤᠨᠲᠦ᠋ᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠲ‍ᠤ《ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ》ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠳ᠋ · ᠤᠶᠤᠨᠳᠦ᠋ᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 396
ᠵᠡᠭᠦᠳ‍ᠤ‍ᠨ ᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠳ᠋ · ᠤᠶᠤᠨᠳᠦ᠋ᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 311
ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠳ᠋ · ᠤᠶᠤᠨᠳᠦ᠋ᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 279

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ