ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠷ · ᠨᠤᠮᠢᠨ

ᠷ · ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 80 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 4 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 418

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

     ᠷ · ᠨᠤᠮᠢᠨ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠷ · ᠨᠤᠮᠢᠠᠠᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 16 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ《ᠰᠫᠠᠶᠢᠺ》ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲ‍ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲ‍ᠤ ᠬᠦᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
     ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠬᠦᠰᠡᠯ》᠂《ᠵᠢᠷᠤᠭ》᠂《ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2000 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠤᠺ ᠫᠤᠫ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ《ᠫᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠤᠨᠢᠺ》ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠴᠠ《ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ》ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ 2001 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠢᠺᠷᠤᠹᠤᠨ》ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠴᠠ《ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠩᠭᠡ ᠳᠦᠷᠬᠦ》ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
    《ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ》᠂《ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ》᠂《ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠴᠢ 18 ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ 》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠷ · ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 376
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠷ · ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 302
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠷ · ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 311
ᠨᠤᠮᠢᠺᠤ᠋ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠷ · ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 264

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ