ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠷ · ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ

ᠷ · ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 168 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 5 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 811

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

     ᠷ · ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠷᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ《ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ》᠂《ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2015 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ》ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠷ · ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 529
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠷ · ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 469
ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠷ · ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 526
ᠷᠢᠮᠡᠳ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠷ · ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 512
ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠷ · ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 482

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ