ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ

ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 18 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 1 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 502

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

    ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠦ《ᠶᠠᠷᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠷᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠲᠤᠭᠤ》᠂《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠯᠥ᠋ᠥᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠮᠰᠷᠠᠨᠵᠠᠪ ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠮᠠᠨ‍ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠢ ‍ᠤᠳ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠷᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠮᠪᠠᠴᠤᠭᠲᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠨ  ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ