ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠪᠤᠯᠤᠷᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠪᠤᠯᠤᠷᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 28 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 1 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 220

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

     ᠪᠤᠯᠤᠷᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠷᠴᠢᠮᠡᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠺᠦᠷᠰ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ《ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ》ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠺᠦᠷᠰ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ《ᠬᠦᠰᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ》ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦᠷᠢ ‍ᠤᠳ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ 2002 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋᠂ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠳᠥ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 2003 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ TV—9 ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠳᠥ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠤᠳᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ》᠂《ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠤᠯᠤᠷᠴᠢᠮᠡᠭ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 256

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ