ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ

ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 47 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 1 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 2887

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

     ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ 1974 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠪᠤ᠋ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠮᠡᠳᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠣᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠩᠵᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ 2005 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠᠭᠤᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 《 ᠭᠣᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠯᠲᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠨ 》 ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠲᠡᠨ᠂ ᠤᠰᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠁

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1692

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ