ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ   —   ᠳ᠋ · ᠪᠠᠲᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦ

ᠳ᠋ · ᠪᠠᠲᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 44 ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 2 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 764

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ

ᠳᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦ᠂ 1956 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ 1975 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠭᠷᠡᠨᠳᠢ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠷᠡᠨᠳᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠫᠷᠤᠳᠢᠥᠰᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ 2001 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠣ ᠣᠳᠣᠨ 》 ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2004 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ 》 ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠺᠲᠠᠶᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠦ 《 ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ 》᠂ 《 ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠴᠢᠨᠦᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ 》᠂ 《 ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠳ᠋ · ᠪᠠᠲᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 485
ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠳ᠋ · ᠪᠠᠲᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 791

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ