ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢ ᠴᠢ‍ · ᠪᠦᠬᠡ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3394    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-06-08

ᠴᠢ‍ · ᠪᠦᠬᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠤᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ 《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ 》 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠪᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 《 ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 》᠂ 《 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠ 《 ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠲᠦ ᠡᠵᠢ 》᠂ 《 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ 》 ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃


     

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠨᠠᠪᠴᠢ