ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1273    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-03-06

ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠃ 1981 ᠤᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ 2006 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠤᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ‍ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠡᠢ᠃ 《ᠣᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ 》᠂ 《 ᠵᠢᠨᠵᠦᠦᠷ 》᠂ 《 ᠳ᠋ᠠᠨᠠᠪᠠᠯ 》 ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠨᠣᠷᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃


      

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ